• تامین توسعه مدیریت پایدار

سفارش محصول

لوله جمع آوری خون/ محصول 1

-لوله های سرم

لوله های سرم با سیلیکون و ذرات سیلیس میکرونیزه شده با 8 الی 10 بار چرخش ملایم عمل لخته شدن تسریع می یابد. سیلیکون روی دیواره لوله سرم موجب کاهش چسبندگی سلول های قرمز به دیواره های لوله سرم می شود.

Product Code --Volume(ml)--Size--Closure Color--Reagent--Packing
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHT0111 -- 1.0ml -- 13 x 75 --Red-- Clot Activator -- 1,200 pcs / box
CHT0112 -- 2.0ml -- 13 x 75 --Red-- Clot Activator -- 1,200 pcs / box
CHT0113 -- 3.0ml -- 13 x 75 --Red-- Clot Activator -- 1,200 pcs / box
CHT0114 -- 4.0ml -- 13 x 75 --Red-- Clot Activator -- 1,200 pcs / box
CHT0126 -- 6.0ml --13 x 100 --Red-- Clot Activator -- 1,200 pcs / box
CHT0138 -- 8.0ml --16 x 100 --Red-- Clot Activator -- 1,200 pcs / box
CHT0139 -- 9.0ml --16 x 100 --Red-- Clot Activator -- 1,200 pcs / box
-----------------------------------------------------------------------------------------------