• تامین توسعه مدیریت پایدار

سفارش محصول

لوله جمع آوری خون/ محصول 3

-لوله های EDTA-K2

لوله های EDTA-K2 با پوشش EDTA-K2 (دی پتاسیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) به وسیله اتصال یون¬های کلسیم در نمونه خون از انعقاد جلوگیری می¬کند. لوله های EDTA باید 8 تا 10 بار معکوس شوند تا مخلوط شدن کامل با خون تضمین شود. لوله های EDTA-K2 برای آزمایش کل خون در تشخیص مولکولی استفاده می شود.

Product Code --Volume(ml)--Size--Closure Color--Reagent--Packing
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHT0311 -- 1.0ml -- 13 x 75 --Lavender-- EDTA-K2 -- 1,200 pcs / box
CHT0312 -- 2.0ml -- 13 x 75 --Lavender-- EDTA-K2 -- 1,200 pcs / box
CHT0313 -- 3.0ml -- 13 x 75 --Lavender-- EDTA-K2 -- 1,200 pcs / box
CHT0314 -- 4.0ml -- 13 x 75 --Lavender-- EDTA-K2 -- 1,200 pcs / box
CHT0326 -- 6.0ml -- 13 x 100 --Lavender-- EDTA-K2 -- 1,200 pcs / box
CHT0338 -- 8.0ml -- 16 x 100 --Lavender-- EDTA-K2 -- 1,200 pcs / box
CHT0339 -- 9.0ml -- 16 x 100 --Lavender-- EDTA-K2 -- 1,200 pcs / box
-----------------------------------------------------------------------------------------------