• تامین توسعه مدیریت پایدار

لیست محصولات

لوله جمع آوری خون/ محصول 1

لوله های سرم

جزئیات بیشتر +
لوله جمع آوری خون/ محصول 2

لوله های سرم با ژل پلیمری

جزئیات بیشتر +
لوله جمع آوری خون/ محصول 3

لوله های EDTA-K2

جزئیات بیشتر +
لوله جمع آوری خون/ محصول 4

لوله های EDTA-K3

جزئیات بیشتر +
لوله جمع آوری خون/ محصول 5

لوله های انعقادی

جزئیات بیشتر +
لوله جمع آوری خون/ محصول 6

لوله های پلاسما

جزئیات بیشتر +
لوله جمع آوری خون/ محصول 7

لوله های پلاسما با ژل پلیمری

جزئیات بیشتر +
لوله جمع آوری خون/ محصول 8

لوله های گلوکز

جزئیات بیشتر +
لوله جمع آوری خون/ محصول 9

لوله های ESR

جزئیات بیشتر +
لوله جمع آوری خون/ محصول 10

لوله های سرم با ژل ( بدون خلاء)

جزئیات بیشتر +
کاغذ حرارتی/ محصول 11

STP-110HG(High Gloss-110mm*18m

جزئیات بیشتر +
کاغذ حرارتی/ محصول 12

STP-110S(High Quality-110mm*20m

جزئیات بیشتر +
کاغذ حرارتی/ محصول 13

STP-110HD(High Density-110mm*20m

جزئیات بیشتر +